Οι σελίδες αυτές δημιουργήθηκαν τον
Μάιο και Ιούνιο 2001 για το Δήμο Παξών.
Ευρεία επανασχεδίαση: Μάρτιος 2005

Σχεδιασμός και ανάπτυξη:

Κείμενα:
Από το βιβλίο του Δημάρχου Παξών
Σπύρου Χ. Μπογδάνου
"Παξοί, από το χθες στο σήμερα"

Φωτογραφίες:
Λιλή Σπάθα, Σ. Χ. Μπογδάνος, Κ. Δάσιος

These pages were created on May and
June 2001 for the Municipality of Paxos.
Major interface redesign: March 2005

Design and development:

Texts:
From the book of the Mayor of Paxos,
Spyros Ch. Bogdanos,
"Paxos, from yesterday to today"

Pictures:
Lilly Spatha, S.Ch. Bogdanos, K. Dassios